Dôchodcovia mimo EÚ musia preukázať žitie k 15. júlu 2018

dôchodcovia

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov dôchodku s bydliskom v krajinách, ktoré nie sú súčasťou EÚ, EHP alebo Švajčiarskou konfederáciou, na potrebu preukázania žitia k 15. júlu 2018, ktoré podmieňuje výplatu dôchodku za II. štvrťrok 2018.

Tlačivo musí byť riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané. Podpis na tlačive nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním Sociálnej poisťovni a súčasne musí byť úradne overený, napr. notárom alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danom štáte. Následne bude dôchodcom zaslaný dôchodok za II. štvrťrok, t. j. za obdobie od 1. apríla 2018 do 30. júna 2018.

dôchodky

Tlačivá „Potvrdenie o žití“ týmto dôchodcom Sociálna poisťovňa zaslala v januári spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku. Tlačivo je tiež k dispozícii v rôznych jazykoch na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk