Nárok na vdovský dôchodok vznikne manželke v deň smrti manžela, musí oň však požiadať

krajina pre starých

Sociálna poisťovňa informuje vdovy, že nárok na vdovský dôchodok im vzniká dňom smrti manžela, ktorý je uvedený v úmrtnom liste alebo v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho. O tento druh dôchodku však musí požiadať, Sociálna poisťovňa jej ho nezačne vyplácať automaticky.

O vdovský dôchodok po zomretom manželovi môže vdova požiadať až po vystavení úmrtného listu matrikou prostredníctvom pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta bydliska. Na spísanie žiadosti o dôchodok je vhodné sa najskôr telefonicky objednať. Žiadosti o pozostalostné dôchodky vybavuje odbor dôchodkového poistenia.

Telefónne číslo na pracovníkov daného odboru nájde poistenka na webovej stránke Sociálnej poisťovne v Kontaktoch, kde si vyberie príslušnú pobočku.

Pri dohadovaní termínu zamestnanec Sociálnej poisťovne vdovu zároveň vopred informuje, aké doklady je potrebné k spísaniu žiadosti o dôchodok predložiť. Podrobnejšie informácie sa taktiež dočítate na webovej stránke v časti Vdovský dôchodok – Uplatnenie nároku.

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že rovnaké podmienky platia aj pre mužov pri žiadaní vdoveckého dôchodku.