Pri zmene účtu na výplatu dôchodku nerušte starý účet hneď po podaní žiadosti

zapisovať si výdavky

Sociálna poisťovňa upozorňuje dôchodcov, ktorí chcú požiadať o zmenu bankového účtu na výplatu dôchodku, aby si pôvodný účet nezrušili ihneď po podaní takejto žiadosti.

Mali by počkať na informáciu o vykonaní zmeny výplaty dôchodku na nový účet, ktorý im Sociálna poisťovňa pošle písomne. V opačnom prípade by mohlo prísť k prerušeniu výplaty dôchodku. Zmena výplaty dôchodku na iný účet je totiž Sociálna poisťovňa povinná vykonať najneskôr do troch mesiacov od podania žiadosti.

O zmenu účtu, na ktorý chcú dostávať dôchodok, môžu poberatelia požiadať prostredníctvom tlačiva Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke. Toto tlačivo je k dispozícii v Informačno-poradenskom centre Sociálnej poisťovne (Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava), vo všetkých pobočkách Sociálnej poisťovne a aj vo všetkých bankách, s ktorými má Sociálna poisťovňa uzatvorenú zmluvu.

Tlačivo sa tiež nachádza na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Dôchodkové poistenie – Formuláre. Vyplnenú, podpísanú a bankou potvrdenú žiadosť je potrebné doručiť Sociálnej poisťovni v origináli.

príspevok na sociálnu službu

Už od roku 2012 zasiela Sociálna poisťovňa viac dôchodkov na bankový účet ako v hotovosti prostredníctvom pošty. Kým ešte v roku 2011 dostávalo dôchodok na účet v banke 644 591 občanov a v hotovosti 649 287, o rok neskôr to už bolo 788 688 dôchodkov odoslaných na bankové účty a 523 569 vyplatených v hotovosti.

Tento trend nárastu posielania dôchodkov na účty pokračoval aj v ďalších rokoch. V auguste 2017 Sociálna poisťovňa poukazovala na bankové účty už 949 127 dôchodkov a 409 708 vyplácala v hotovosti.