Žiadosť o príspevok na sociálnu službu – už len do konca mesiaca

príspevok na sociálnu službu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opätovne upozorňuje, že verejní aj neverejní poskytovatelia sociálnej služby majú už len do 30. septembra 2017 čas na to, aby sa uchádzali o finančný príspevok na prevádzkovanie sociálnej služby.

Záujemcovia o tento finančný príspevok musia každoročne osloviť ministerstvo písomnou formou v termíne od 1.8. do 30.9. Na základe žiadosti im bude pridelená suma na nasledujúci rozpočtový rok.

Prax počas uplynulých rokov ukázala, že niektorí požiadali o finančný príspevok po termíne. Vznikli tým komplikácie, navyše bolo ohrozené poskytovanie sociálnej služby.

Pokiaľ je totiž žiadosť podaná po zákonom stanovenom termíne, nemôže byť akceptovaná. Minister Ján Richter však napriek tomu intenzívne hľadal riešenie, ako zariadeniam pomôcť a predísť tak ich možnej likvidácii, čo sa napokon podarilo mimoriadnou cestou – z rezervy predsedu vlády SR.

Preto pripomíname, aby dotknuté subjekty nezabudli do konca tohto mesiaca požiadať o spomínaný finančný príspevok.

Práva pri poskytovaní sociálnej služby
Fyzická osoba má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojím rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umožňuje realizovať jej základné ľudské práva a slobody, zachováva jej ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jej sociálnemu vylúčeniu a podporuje jej začlenenie do spoločnosti a právo na zabezpečenie dostupnosti informácií v jej zrozumiteľnej forme o druhu, mieste, cieľoch a spôsobe poskytovania sociálnej služby, o úhrade za sociálnu službu a o cieľovej skupine, ktorej je poskytovaná.