Sociálna poisťovňa pokračuje v prepočtoch dôchodkov starodôchodcom

dôchodky

Sociálna poisťovňa naďalej zaznamenáva zvýšený záujem o informácie k prepočtom starobných dôchodkov tzv. starodôchodcom. Celkovo sa to týka viac ako 135 000 dôchodcov, ktorým bol starobný dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a ktorým musí Sociálna poisťovňa podľa novej právnej úpravy nanovo určiť sumu ich dôchodku.

Od začiatku roka doteraz už pritom Sociálna poisťovňa rozhodla celkovo približne v 72 000 konaniach.

Sociálna poisťovňa rozhodne o sume každého starobného dôchodku, na ktorý sa nové určenie sumy vzťahuje, o čom doručí poberateľovi starobného dôchodku písomné rozhodnutie. Keďže ide o časovo aj administratívne náročný výpočet, zákonný termín, do ktorého je Sociálna poisťovňa povinná rozhodnúť, je 31. október 2018.

Poberatelia starobného dôchodku, ktorí majú nárok na nové určenie sumy dôchodku a nebolo im ešte doručené rozhodnutie, sa nemusia obávať a nemusia žiadať o prepočet. Sociálna poisťovňa dôchodok prepočíta automaticky, bez žiadosti.

Ak im vznikne nárok na zvýšenie ich dôchodku, bude im táto zvýšená suma doplatená spätne od 1. januára 2018 bez ohľadu na to, kedy Sociálna poisťovňa o novom určení sumy dôchodku rozhodne.

Pripomíname, že to, či poberateľ starobného dôchodku má alebo nemá nárok na prepočet starobného dôchodku, si môže jednoducho preveriť aj použitím kalkulačky uverejnenej na webovej stránke Sociálnej poisťovne (Starodôchodcovia: Kalkulačka vám ukáže, či máte nárok na prepočet dôchodku), resp. informovať sa v Informačno-poradenskom centre Sociálnej poisťovne na bezplatnej telefónnej linke 0800 123 123. Podrobné informácie sú dostupné aj na webovej stránke v časti Prepočet niektorých starobných dôchodkov.